Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
ประวัติหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ภาระกิจ
สายงาน
        ผู้บังคับบัญชา
        ฝ่ายธุระการและกำลังพล
        ฝ่ายยุทธการและการข่าว
        ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ติดต่อหน่วย
 
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
 
  ราคาน้ำมันวันนี้


  ราคาทองวันนี้


จำนวนคนเข้าวันนี้ :14
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :52
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :176842
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:18601

 

 


ประวัติค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน พ.ย.๒๕๐๙ ที่ ต.กะช่อง อ.เมือง จ.ตรัง โดยกองทัพบก ให้ศูนย์สงครามพิเศษ จัดกำลังผสมกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐ ฯ จัดตั้งเป็นค่ายฝึกการต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ ฝึกให้กับทหาร ที่ใช้ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

- ปี ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยถาวร ใช้นามหน่วยว่า กองฝึกรบพิเศษ /ค่ายฝึกการรบพิเศษกะช่อง

- ปี ๒๕๔๔ ได้แปรสภาพจาก กองฝึกรบพิเศษ เป็นกองพันฝึกรบพิเศษ และให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ทภ.๔ และได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งใหม่ ณ บ้านยางโพรง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรมราช เรียกนามหน่วยว่า กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๔ / ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เป็นต้นมา

- ปี ๒๕๓๑ กองทัพบก ได้ออกคำสั่งให้ลดการบรรจุกำลังพลตามอัตรา ลด ระดับ ๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๓๑ ตามคำสั่งทบ. (เฉพาะ) ลับที่ ๑๗๑/ ๓๑ ลง ๓๑ ส.ค. ๓๑ และเรียกนามหน่วย จาก กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๔ ว่า "กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ "

 
Untitled Document

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล
ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-476635 โทรสาร 075-476635
อีเมล์ sichoncamp@swtsichoncamp.army4.net